મોટીવેશન સેમિનાર - 2019

ધોરણ – 12 સાયન્સ & કોમર્સના વિદ્યાર્થીને પોતાની કારકિર્દીના મહત્વના વર્ષમાં પરીક્ષા પહેલા મોટીવેશન મળી રહે તે હેતુથી આશાદીપ ગૃપ ઓફ સ્કૂલ્સ દ્વારા મોટીવેશન સેમિનાર “સપનાનાં વાવેતર” (સિઝન – 2) નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

મોટીવેટર – શ્રી પરિક્ષિત જોબનપુત્રા

તારીખ - 08/01/2019, મંગળવાર, ધોરણ - 11/12 સાયન્સ (Maths Group) સમય - 3:00 pm થી 6:00 pm

તારીખ - 08/01/2019, મંગળવાર, ધોરણ - 11/12 સાયન્સ (Biology Group) સમય - 8:30 pm થી 12:00 pm

મોટીવેટર – શ્રી શૈલેષભાઈ સગપરિયા

તારીખ - 09-01-2019, બુધવાર (12 કોમર્સ) સમય - 3:00 pm થી 06:30 pm

સ્થળ - સરદાર સ્મૃતિ ભવન, મીની બજાર, વરાછા રોડ, સુરત.